Happy Kids

Szkoła - O nas - Dydaktyka

Dydaktyka

PRAGNIEMY, ABY NASI UCZNIOWE:
 

 • Posiadali umiejętność poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem nie tylko w języku polskim ale również w języku angielskim i dodatkowo niemieckim
 • Poznali wymagane pojęcia i zdobyli rzetelną wiedzę na poziomie wyższym od powszechnie wymaganego dla danego przedziału wiekowego, umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia w dowolnie wybranym gimnazjum
 • Rozumieli przekazywaną im wiedzę a nie tylko ją pamięciowo opanowywali
 • Potrafili dostrzegać różnego rodzaju istniejące związki i zależności (przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne, czasowe i przestrzenne itp.)
 • Potrafili myśleć analitycznie i syntetycznie
 • Poznali zasady rozwoju osobowego i życia społecznego
 • Poznali dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.


 


 

 

 

 

ABY W ZAKRESIE PRACY WYCHOWAWCZEJ:
 

 • Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
 • Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, szczęścia i piękna w świecie
 • Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych
 • Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.


 

 


 

 

Wszechstronnemu rozwojowi uczniów szkoły  sprzyja bogata ofertę zajęć realizowanych w ramach czesnego:
 
Godziny PRACY 6:30 – 18:00

Basen
Pełna realizacja programu nauczania według rozporządzenia MEN,
Rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5 godzin tygodniowo),
Wychowanie fizyczne, w ramach którego realizujemy zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe,naukę pływania na własnym basenie, gimnastykę korekcyjną
Spotkania ze sztuką - zajęcia artystyczne, teatralne, drama- zajęcia te rozwijają umiejętności manualne, artystyczne, wrażliwość i wyobraźnię uczniów
Spotkania z muzyką - zajęcia umuzykalniające ( rytmika, śpiew, taniec, nauka gry na instrumentach) – zajęcia te wspomagają rozwój dzieci i budują ich wrażliwość
Religia
Warsztaty informatyczne - zapoznają dzieci ze światem nowoczesnej technologii informatycznej
Liga matematyczna - na tych zajęciach rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia matematyczne uczniów, uczymy samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia


 


 

 

W godzinach popołudniowych do 18:00 dzieci spędzają czas w naszej kolorowej świetlicy dydaktycznej. W tym czasie dzieci odrabiają lekcje, odpoczywają i bawią się z przyjaciółmi. Świetlica  przygotowała dla naszych uczniów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań


 

Zajęcia w ramach czesnego:
[o ile wystarczająca liczba uczniów zapisze się na dane zajęcia]

 • Koło artystyczne
 • Koło umuzykalniające
 • Koło teatralne
 • Koło zajęć ruchowych
 • English corner- HAPPY ENGLISH TIME
 • English Drama Club
 • Liga Matematyczna
 • Koło wokalne
 • Pisanie kreatywne
Zajęcia dodatkowo płatne:
   
 • Nauka tańca nowoczesnego i klasycznego
 • Karate
 • Zumba
 • Judo
 • Nauka gry w tenisa
 • Piłka nożna
 • inne ogłaszane każdorazowo na poczatku roku szkolnego...

 

 

 

 

 

 

 

 


Oraz Indywidualne spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą, oferujemy również badanie pod kątem ryzyka dysleksji oraz terapię uczniów z dysleksją.Indywidualne konsultacje medyczne lekarzy specjalistów

  

 


NASI WYCHOWAWCY TO WYJĄTKOWI LUDZIE.
 

Pełni zapału, optymizmu, twórczy, otwarci na nowe wyzwania.Dziecko jest dla nich najważniejsze, w swojej pracy dokonują wszelkich starań, aby stworzyć naszym maluszkom najwspanialsze warunki całościowego rozwoju, uczynić każdy dzień w szkole wyjątkowym i jeszcze wspanialszym niż poprzedni.Wszystkie nasze nauczycielki i nauczyciele posiadają kierunkowe wykształcenie pedagogiczne oraz bogate doświadczenie zawodowe.Jesteśmy przekonani, że spotkanie naszymi wychowawcami stanie się dla Państwa dzieci i Państwa ważnym spotkaniem na całe życie.
 


 


 


 

Program wycieczek jest ściśle powiązany z kalendarzem szkolnym znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu głównym.
 

Stanowią nieodłączny element realizacji programu pracy szkoły. Organizowane są dwa - trzy razy w roku szkolnym dla każdego oddziału. Dla klas młodszych zazwyczaj są to wycieczki 1 - 2 dniowe. Wyjazdy wycieczkowe zawsze planowane są w atrakcyjne turystycznie miejsca w naszym województwie i w kraju. Przed wycieczką omawiane są walory kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne miejsca pobytu, natomiast po wyjeździe - wrażenia z wycieczki stanowią bazę wyjściową do wielu sytuacji dydaktycznych tworzonych podczas różnorodnych lekcji i zajęć.