Happy Kids

Szkoła - O nas - Koncepcja

Koncepcja

OKRES EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JEST W ŻYCIU
DZIECKA NIEZWYKLE ZNACZĄCYM ETAPEM.
 

To właśnie w tym czasie konstytuuje się jego osobowość i decydują się jego dalsze losy na ścieżce kształcenia. Przypadająca na ten okres szczególna wrażliwość, a wraz z nią chłonność umysłu dziecka sprawia, że jest ono w stanie przyswoić wiele niezbędnych w dalszym życiu umiejętności, a także zgromadzić w swoim umyśle zbiór zasad moralnych, które pomogą mu stać się mądrym, silnym i wartościowym człowiekiem. Żeby tak się stało potrzeba odpowiednio poprowadzonych działań, które ukierunkują dziecko i wspomogą je w harmonijnym rozwoju.


 


 

 

 

CELEM PODEJMOWANYCH PRZEZ NASZĄ
SZKOŁĘ DZIAŁAŃ JEST:
 

 • Przygotowanie do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia.
 • Wszechstronny i harmonijny rozwój zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami.
 • Umiejętność współżycia z innymi i dla innych.
 • Poznanie swoich korzeni, przeszłości, historii, kultury narodowej oraz szanowanie kultury i tradycji innych krajów.
 • Umiejętność korzystania z dóbr kultury.
 • Wychowanie człowieka kulturalnego, szlachetnego i troskliwego.

 

 

 

 

W PRACY WYCHOWAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ DĄŻYMY DO TEGO, ABY DZIECKO WRAZ Z JEGO ZALETAMI I SŁABOŚCIAMI, POWODZENIAMI I POTKNIĘCIAMI
CZUŁO SIĘ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM AKCEPTOWANE, ABY MIAŁO POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA.


 

Pragniemy, aby każde dziecko miało okazję do odnoszenia swoich chociażby najmniejszych sukcesów. Uczymy ich dostrzegania własnych zalet, kształtujemy poczucie własnej wartości, samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności. Zależy mam na tym, żeby dzieci umiały współistnieć ze sobą w grupie w zgodzie i przyjaźni tak, by mogły stworzyć zgraną „drużynę”. Niezbędne do tego będzie wypracowanie umiejętności efektywnej komunikacji. Rozumiemy przez to rozmawianie o swoich uczuciach i emocjach, manifestowanie swoich potrzeb z jednoczesnym szacunkiem do potrzeb innych. Jesteśmy przekonani, że pomoże to dzieciom uniknąć niepotrzebnych sytuacji konfliktowych, a jeżeli już takie by zaistniały – konstruktywnie je rozwiązać.


 


 


W PRACY Z DZIEĆMI BĘDZIEMY STOSOWAĆ WZMOCNIENIA POZYTYWNE, POCHWAŁĘ USTNĄ I PISEMNĄ, ZACHĘTĘ, SZCZERĄ ROZMOWĘ, ZAWIERANIE UMÓW

 

Żeby dana społeczność dobrze funkcjonowała niezbędne są reguły, których jej członkowie przestrzegają. Dlatego też pracę wychowawczą rozpoczynamy od ustalenia z dziećmi zasad obowiązujących w grupie. Uważamy, że ułatwią nam one wspólne funkcjonowanie, szczególnie wówczas, gdy to głównie dzieci będą ich twórcami. Niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu nauczania i wychowania jest współpraca z rodzicami. Przez współpracę rozumiemy przede wszystkim dialog, partnerstwo, współdziałanie, wzajemne zaufanie i wsparcie. Rodzice i nauczyciele mają przecież wspólny cel działania, a jest nim dobro dziecka.


  

SZKOŁA W REALIZACJI KONCEPCJI OFERUJE:

 

 • Aktywizujące metody uczenia się inspirujące dzieci do podejmowania twórczej aktywności, w szczególności dramę, metodę projektu.
 • Atrakcyjną bazę dydaktyczną i bogate wyposażenie sprzyjające zaspokajaniu dziecięcej ciekawości, rozwijaniu zainteresowań i zdolności.
 • Programy, modyfikację programów oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne ukierunkowane na realizację podstawy programowej z uwzględnieniem ich potrzeb. 
 • Odpowiednio urządzone i wyposażone, bezpieczne i estetyczne oraz przyjazne dzieciom sale lekcyjne. 
 • Bogatą ofertę zajęć dodatkowych wynikających z potrzeb: zajęcia teatralne, ruchowo taneczne, liga matematyczna, kółko francuskie, zajęcia z języka angielskiego (forma wyrównawcza oraz zabawy z językiem angielskim)
 • Funkcjonalny sprzęt sportowo rekreacyjny, plac zabaw oraz basen na terenie placówki.

AUTORSKA KONCEPCJA DYDAKTYCZNA REALIZOWANA W NASZEJ SZKOLE

 

Dzieci w naszej szkole są szczęśliwe, ponieważ dbamy o ich wszechstronny rozwój:    
 

 • Intelektualny
 • Językowy
 • Motoryczny
 • Artystyczny
 • Estetyczny