Happy Kids

Szkoła - Oferta - Klasa VII - VIII

Klasa VII - VIII

OFERTA HAPPY KIDS OSOWA DLA KLAS VII-VIII
 

 


Słowo od założycieli szkoły

SŁOWO OD ZAŁOŻYCIELI

Naszą misją jest rozwijać młodych ludzi posiadających aktywne i kreatywne umysły, zdolność rozumienia i współodczuwania z innymi oraz odwagę by działać w zgodzie z tym w co wierzą. Nacisk kładziemy na całościowy rozwój każdego dziecka: duchowy, moralny, intelektualny, społeczny, emocjonalny i fizyczny.

 • Działania, jakie podejmujemy służą przygotowaniu naszych uczniów do życia w zmieniającym się świecie.
 • Kształcimy i wychowujemy nowoczesnych, młodych Europejczyków,  świadomych przynależności do rodziny, regionu, kraju, świata, ludzi otwartych, zdolnych do twórczego myślenia, prawych i odpowiedzialnych, potrafiących łączyć, a nie dzielić.
 • Nasi absolwenci sprawnie porozumiewają się w mowie i piśmie językiem angielskim. Osiągają biegłość w posługiwaniu się na co dzień nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
 • Uczniowie naszej szkoły to młodzi ludzie o nienagannych manierach, potrafiący zachować się odpowiednio w każdej sytuacji.
 • Nauczyciele posiadają i zdobywają coraz wyższe kwalifikacje zawodowe. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i ich rodziców.
 • Szkoła w dziedzinie organizacji i zarządzania łączy tradycję z nowoczesnością.
 • W szkole panuje klimat sprzyjający rozwojowi uczniów, kadry nauczycielskiej, zespołu zarządzającego. 

Misja szkoły w codziennych zadaniach

 MISJA SZKOŁY W CODZIENNYCH DZIAŁANIACH

 • Dbamy, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe
 • Koncentrujemy się wokół takich wartości jak: przyjaźń, miłość, prawda, odpowiedzialność, szacunek, sprawiedliwość, mądrość, zabawa.
 • Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie dzięki życzliwej, pełnej wzajemnego szacunku atmosferze.
 • Dążymy do sukcesu na miarę możliwości dziecka. Chcemy, by uczniowie stawiali wysoko poprzeczkę i pokonywali swoje ograniczenia i słabości.
 • Wszechstronnie przygotowujemy do dalszego kształcenia, uczymy jak się uczyć, pracy zespołowej, efektywnej komunikacji, celowego działania, odpowiedzialności za efekty własnej pracy, samodzielności i zaradności.
 • Intensywnie i atrakcyjnie uczymy języków obcych, stwarzając również możliwości używania języka angielskiego poza lekcjami.
 • Wykorzystujemy w maksymalnym stopniu w procesie edukacyjnym nowoczesną bazę szkoły, szczególnie komputery, internet oraz multimedialne środki dydaktyczne.
 • Oceniamy tak, by pomagać się uczyć.
 • Stosujemy przejrzyste reguły szkolnego życia.
 • Wprowadzamy w świat kultury, uczymy rozumieć otaczający nas świat przyrody.
 • Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów.
 • Uczymy współpracy i działania na rzecz innych.
 • Propagujemy zdrowy styl życia oraz zapewniamy zdrowe i higieniczne warunki nauki i pracy.
 • Zaplanowane cele staramy się osiągnąć poprzez:
 • realizację programów uwzględniających integrację treści przedmiotowych,
 • realizację treści ścieżek edukacyjnych,
 • aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz zespołowe formy pracy,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • organizację ogólnoszkolnych imprez o różnorodnym charakterze,
 • organizację zajęć dodatkowych, służących rozwojowi zainteresowań oraz ofertę form spędzania czasu wolnego,
 • kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
 • wspomaganie samorządności uczniów,
 • udział w życiu kulturalnym naszego miasta i kraju.
 • upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej sytuacji,
 • zapewnienie uczniom opieki psychologicznej, logopedycznej i lekarskiej,
 • indywidualną i grupową współpracę z rodzicami uczniów,
 • sprawną i nowoczesną organizację szkoły,
 • egzekwowanie wewnętrznego prawa (m.in. regulamin uczniowski)
 • stosowanie wewnętrznego systemu oceniania,
 • tworzenie klimatu pracy szkoły sprzyjającemu rozwojowi uczniów

Sylwetka absolwenta szkoły Happy Kids Osowa

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY HAPPY KIDS OSOWA

Veritate, Scientia, Labore [Prawda, Nauka, Praca]

Absolwent KLASY VIII  samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Ma pozytywne podejście do życia, wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomogą mu w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Jest autonomiczny- potrafi sobie stawiać cele i je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.

Jest otwarty – dobrze współpracuje w grupie. Rozumie zasady demokracji: potrafi dyskutować, dostosowując się do obowiązującej formy rozmowy. Umie poszukiwać kompromisowych rozwiązań.

Jest odpowiedzialny – zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje – potrafi przyznać się do błędu i wykazuje odwagę cywilną. W działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo, wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy.

Jest ciekawy świata – stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie.

Jest krytyczny – z dystansem podchodzi do uzyskanych informacji, potrafi je weryfikować, w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcje od świata realnego w przekazach medialnych.

Jest rozważny – potrafi przewidywać zagrożenia w sytuacjach nowych. Ma ugruntowane nawyki higieniczne, planuje swoją pracę i wypoczynek. Wykazuje stosowaną aktywność fizyczną.

Jest prawy – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości, obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.

Jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z różnych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej.

Jest punktualny – dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

Języki obce to nasza specjalność

Języki obce to nasza specjalność!


•    Autorski program nauczania języka angielskiego 5 godzin tygodniowo od klasy I 
•    Konwersacje z języka angielskiego, 1 godzina tygodniowo- podział na grupy
•    Język niemiecki 2 godziny tygodniowo
•    Język hiszpański 2 godziny tygodniowo (dla chętnych- fakultet humanistyczny)
•    Posiadamy autorską metodę dobrej praktyki pedagogicznej ENGLISH MAKES KIDS HAPPY, której priorytetami są:
•    Język angielski jako narzędzie w zdobywaniu wiedzy.
•    Wykorzystanie j. angielskiego w sytuacjach codziennych.
•    Rozwijanie naturalnej ciekawości poznawczej.
•    CLIL(Content Language Integrated Learning), (interdyscyplinarność).
•    Kształtowanie kompetencji miękkich (Life skills).

Szeroko rozbudowana sekcja CLIL pozwala na:
•    korelację z wszystkimi przedmiotami w kl. IV-VI,
•    budowanie holistycznej wizji świata, 
•    wykorzystanie różnorodnych metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy projektowej,
•    zainteresowanie wszystkich uczniów,
•    kształtowanie pozytywnego podejścia uczniów do własnej pracy i odpowiedzialności za własną edukację, co nierozerwalnie łączy się
 z drugim założeniem naszej pracy, a mianowicie

 Life Skills, czyli:
•    umiejętność prezentacji- praca projektowa, prezentacje indywidualne na dowolny temat i prezentacje książek przeczytanych w języku angielskim,
•    myślenie krytyczne i planowanie- praca projektowa, prezentacje indywidualne na dowolny temat, krytyczna ocena pracy własnej
 i kolegów,
•    umiejętności podstawowe- czytanie, pisanie, słuchanie, liczenie w języku obcym (szczególny nacisk na sytuacje z życia codziennego np. wizyta u lekarza, zakupy, duże cyfry i procenty, restauracja, praca z mapą, pytanie o drogę, sugerowanie i prośby, rozmowy telefoniczne, wyrażanie opinii itp.)
•    niezależność- prezentacje na dowolny temat, webquest, 
•    rozwiązywanie problemów- gry edukacyjne, samodzielne przygotowanie zadań dla kolegów, 
•    komunikacja- praca nad precyzyjnym wyrażaniem myśli, wdrażanie do świadomości językowej, nacisk na poprawność gramatyczną wypowiedzi,  zarówno w trakcie krótkich ćwiczeń komunikacyjnych jak i w trakcie prezentacji projektów,
•    kreatywność- samodzielne tworzenie ćwiczeń, opowiadań, projektów, prezentacji multimedialnych, 
•    IT- webquesty, prezentacje multimedialne, samodzielne przygotowanie wycieczki do Londynu przez kl. VI,

Zapewniamy możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikatowych dla chętnych uczniów