Happy Kids

Szkoła - Oferta - Klasa VII - VIII

Klasa VII - VIII

OFERTA HAPPY KIDS OSOWA DLA KLAS VII-VIII
OD ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

 

Do pobrania


Słowo od założycieli szkoły

SŁOWO OD ZAŁOŻYCIELI

Naszą misją jest rozwijać młodych ludzi posiadających aktywne i kreatywne umysły, zdolność rozumienia i współodczuwania z innymi oraz odwagę by działać w zgodzie z tym w co wierzą. Nacisk kładziemy na całościowy rozwój każdego dziecka: duchowy, moralny, intelektualny, społeczny, emocjonalny i fizyczny.

 • Działania, jakie podejmujemy służą przygotowaniu naszych uczniów do życia w zmieniającym się świecie.
 • Kształcimy i wychowujemy nowoczesnych, młodych Europejczyków,  świadomych przynależności do rodziny, regionu, kraju, świata, ludzi otwartych, zdolnych do twórczego myślenia, prawych i odpowiedzialnych, potrafiących łączyć, a nie dzielić.
 • Nasi absolwenci sprawnie porozumiewają się w mowie i piśmie językiem angielskim. Osiągają biegłość w posługiwaniu się na co dzień nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
 • Uczniowie naszej szkoły to młodzi ludzie o nienagannych manierach, potrafiący zachować się odpowiednio w każdej sytuacji.
 • Nauczyciele posiadają i zdobywają coraz wyższe kwalifikacje zawodowe. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i ich rodziców.
 • Szkoła w dziedzinie organizacji i zarządzania łączy tradycję z nowoczesnością.
 • W szkole panuje klimat sprzyjający rozwojowi uczniów, kadry nauczycielskiej, zespołu zarządzającego. 

Misja szkoły w codziennych zadaniach

 MISJA SZKOŁY W CODZIENNYCH DZIAŁANIACH

 • Dbamy, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe
 • Koncentrujemy się wokół takich wartości jak: przyjaźń, miłość, prawda, odpowiedzialność, szacunek, sprawiedliwość, mądrość, zabawa.
 • Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie dzięki życzliwej, pełnej wzajemnego szacunku atmosferze.
 • Dążymy do sukcesu na miarę możliwości dziecka. Chcemy, by uczniowie stawiali wysoko poprzeczkę i pokonywali swoje ograniczenia i słabości.
 • Wszechstronnie przygotowujemy do dalszego kształcenia, uczymy jak się uczyć, pracy zespołowej, efektywnej komunikacji, celowego działania, odpowiedzialności za efekty własnej pracy, samodzielności i zaradności.
 • Intensywnie i atrakcyjnie uczymy języków obcych, stwarzając również możliwości używania języka angielskiego poza lekcjami.
 • Wykorzystujemy w maksymalnym stopniu w procesie edukacyjnym nowoczesną bazę szkoły, szczególnie komputery, internet oraz multimedialne środki dydaktyczne.
 • Oceniamy tak, by pomagać się uczyć.
 • Stosujemy przejrzyste reguły szkolnego życia.
 • Wprowadzamy w świat kultury, uczymy rozumieć otaczający nas świat przyrody.
 • Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów.
 • Uczymy współpracy i działania na rzecz innych.
 • Propagujemy zdrowy styl życia oraz zapewniamy zdrowe i higieniczne warunki nauki i pracy.
 • Zaplanowane cele staramy się osiągnąć poprzez:
 • realizację programów uwzględniających integrację treści przedmiotowych,
 • realizację treści ścieżek edukacyjnych,
 • aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz zespołowe formy pracy,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • organizację ogólnoszkolnych imprez o różnorodnym charakterze,
 • organizację zajęć dodatkowych, służących rozwojowi zainteresowań oraz ofertę form spędzania czasu wolnego,
 • kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
 • wspomaganie samorządności uczniów,
 • udział w życiu kulturalnym naszego miasta i kraju.
 • upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej sytuacji,
 • zapewnienie uczniom opieki psychologicznej, logopedycznej i lekarskiej,
 • indywidualną i grupową współpracę z rodzicami uczniów,
 • sprawną i nowoczesną organizację szkoły,
 • egzekwowanie wewnętrznego prawa (m.in. regulamin uczniowski)
 • stosowanie wewnętrznego systemu oceniania,
 • tworzenie klimatu pracy szkoły sprzyjającemu rozwojowi uczniów

Sylwetka absolwenta szkoły Happy Kids Osowa

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY HAPPY KIDS OSOWA

Veritate, Scientia, Labore [Prawda, Nauka, Praca]

Absolwent KLASY VIII  samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Ma pozytywne podejście do życia, wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomogą mu w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Jest autonomiczny- potrafi sobie stawiać cele i je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.

Jest otwarty – dobrze współpracuje w grupie. Rozumie zasady demokracji: potrafi dyskutować, dostosowując się do obowiązującej formy rozmowy. Umie poszukiwać kompromisowych rozwiązań.

Jest odpowiedzialny – zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje – potrafi przyznać się do błędu i wykazuje odwagę cywilną. W działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo, wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy.

Jest ciekawy świata – stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie.

Jest krytyczny – z dystansem podchodzi do uzyskanych informacji, potrafi je weryfikować, w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcje od świata realnego w przekazach medialnych.

Jest rozważny – potrafi przewidywać zagrożenia w sytuacjach nowych. Ma ugruntowane nawyki higieniczne, planuje swoją pracę i wypoczynek. Wykazuje stosowaną aktywność fizyczną.

Jest prawy – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości, obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.

Jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z różnych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej.

Jest punktualny – dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

Języki obce to nasza specjalność

Języki obce to nasza specjalność!


•    Autorski program nauczania języka angielskiego 5 godzin tygodniowo od klasy I 
•    Konwersacje z języka angielskiego, 1 godzina tygodniowo- podział na grupy
•    Język niemiecki 2 godziny tygodniowo
•    Język hiszpański 2 godziny tygodniowo (dla chętnych- fakultet humanistyczny)
•    Posiadamy autorską metodę dobrej praktyki pedagogicznej ENGLISH MAKES KIDS HAPPY, której priorytetami są:
•    Język angielski jako narzędzie w zdobywaniu wiedzy.
•    Wykorzystanie j. angielskiego w sytuacjach codziennych.
•    Rozwijanie naturalnej ciekawości poznawczej.
•    CLIL(Content Language Integrated Learning), (interdyscyplinarność).
•    Kształtowanie kompetencji miękkich (Life skills).

Szeroko rozbudowana sekcja CLIL pozwala na:
•    korelację z wszystkimi przedmiotami w kl. IV-VI,
•    budowanie holistycznej wizji świata, 
•    wykorzystanie różnorodnych metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy projektowej,
•    zainteresowanie wszystkich uczniów,
•    kształtowanie pozytywnego podejścia uczniów do własnej pracy i odpowiedzialności za własną edukację, co nierozerwalnie łączy się
 z drugim założeniem naszej pracy, a mianowicie

 Life Skills, czyli:
•    umiejętność prezentacji- praca projektowa, prezentacje indywidualne na dowolny temat i prezentacje książek przeczytanych w języku angielskim,
•    myślenie krytyczne i planowanie- praca projektowa, prezentacje indywidualne na dowolny temat, krytyczna ocena pracy własnej
 i kolegów,
•    umiejętności podstawowe- czytanie, pisanie, słuchanie, liczenie w języku obcym (szczególny nacisk na sytuacje z życia codziennego np. wizyta u lekarza, zakupy, duże cyfry i procenty, restauracja, praca z mapą, pytanie o drogę, sugerowanie i prośby, rozmowy telefoniczne, wyrażanie opinii itp.)
•    niezależność- prezentacje na dowolny temat, webquest, 
•    rozwiązywanie problemów- gry edukacyjne, samodzielne przygotowanie zadań dla kolegów, 
•    komunikacja- praca nad precyzyjnym wyrażaniem myśli, wdrażanie do świadomości językowej, nacisk na poprawność gramatyczną wypowiedzi,  zarówno w trakcie krótkich ćwiczeń komunikacyjnych jak i w trakcie prezentacji projektów,
•    kreatywność- samodzielne tworzenie ćwiczeń, opowiadań, projektów, prezentacji multimedialnych, 
•    IT- webquesty, prezentacje multimedialne, samodzielne przygotowanie wycieczki do Londynu przez kl. VI,

Zapewniamy możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikatowych dla chętnych uczniów

Fakultety dla klas VII - VIII - propozycja

FAKULTETY DLA KLAS VII-VIII - PROPOZYCJA

Prowadzimy zajęcia fakultatywne umożliwiające rozwój zainteresowań i poszerzenie wiedzy, umożliwiamy uczniom podążanie za indywidualnymi ścieżkami rozwoju;

FAKULTETY:

1.    MATEMATYCZNO – FIZYCZNO-INFORMATYCZNY            
2.    BIOLOGICZNO- CHEMICZNY                        
3.    HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY

1.    FAKULTET MATEMATYCZNO – FIZYCZNO-INFORMATYCZNY

matematyczno-fizyczna z rozszerzonym programem matematyki i fizyki oraz informatyką (dodatkowe godziny od klasy VII). 
Perspektywy: wiadomo, że matematyk poradzi sobie wszędzie, ale szczególnie dobrze będzie się czuł na kierunkach politechnicznych, ekonomicznych i ścisłych uniwersyteckich, takich jak budownictwo, architektura, ekonomia, bankowość, zarządzanie, geologia, geodezja, informatyka, matematyka, fizyka, astronomia.

Proponujemy uczniom:
•    Zwiększoną liczbę godzin matematyki, fizyki i informatyki
•    Podstawy mat. Fiz w j. angielskim jako bonus profilowy
•    Wyjazdy na wykłady praktyczne na UG / PG
•    Wizyty gościnne – lekcje demonstracyjne
•    Samodzielne rozwiązywanie zagadek i łamigłówek z zakresu matematyki i fizyki pod nadzorem mentora
•    Innowacja pedagogiczna „Informatyczna kraina jutra”, opracowana przez zespół nauczycieli informatyki i matematyki z naszej szkoły. 
•    Nauka kodowania / programowania od podstaw
•    lekcje matematyki w pracowni komputerowej
(rozwiązujemy problemy matematyczne stosując technologię informacyjną)
•     poznajemy tajniki grafiki komputerowej w klasie VII / VIII),
•    naukę i rozwijanie umiejętności tworzenia prostych gier i animacji
•    naukę języka angielskiego oraz języka niemieckiego 
(uczniowie mają możliwość kontaktu z żywym językiem podczas wymian etwinning
•    matematyczne, fizyczne, informatyczne ligi zadaniowe
•    udział w projektach szkolnych, pozaszkolnych przy współpracy ze szkołami 
i uczelniami Trójmiasta

2.    FAKULTET BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

Klasa z biologiczno-chemiczna (medyczna) z rozszerzonym programem biologii i chemii. Przygotowuje do liceum na tym samym kierunku oraz dalej do studiów na uczelniach medycznych (medycyna, farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo), na wydziałach uniwersyteckich (biologia, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska), na kierunkach przyrodniczych (weterynaria, leśnictwo, rolnictwo), na uczelniach politechnicznych.

Proponujemy uczniom:
•    Zwiększona liczbę godzin biologii i chemii
•    Dodatkowe godziny informatyki w służbie biologii i chemii w pracowni komputerowej
•    Lekcje „Uniwersyteckie” w klasach VII i VIII oraz „licealne” 
•    Wyjścia i warsztaty na uczelnie trójmiasta – „Praktyka czyni mistrza”, program autorski zajęć zapoznawczych z nauką
•    Wyjścia i wyjazdy terenowe – „Przyroda to Przygoda” zajęcia terenowe dla wszystkich uczniów profilu
•    Praca projektowa: Projekty makietowe, projekty wirtualne, projekty grupowe,
•    Angielski w chemii i biologii – English for Science!
•    Przygotowanie do konkursów 
•    Ochrona przyrody i biosfery – etyka a rozwój społeczeństwa – „Jestem odpowiedzialny za moje zachowanie w środowisku” – projekt HKO

3.    FAKULTET  HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY


Profil humanistyczno-językowy z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. 
Perspektywy: kierunki filologiczne w liceum i dalej studia  (polonistyka, anglistyka, romanistyka – przy odrobinie dodatkowej pracy), prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, wydział aktorski i filmowy, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, historia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, bibliotekoznawstwo, filozofia, pedagogika, historia sztuki, administracja… 
Proponujemy uczniom:
•    Zwiększoną ilość godzin języka polskiego,
•    Nauka języka hiszpańskiego
•    Dodatkowe zajęcia z historii 
•    WOS dla szkoły podstawowej – podstawy 
•    Zajęcia z komunikacji społecznej – PUBLIC SPEAKING
•    Zajęcia z prowadzenia dyskusji oraz oracji
•    Wyjścia do teatru, opery, kina oraz filharmonii
•    Plenerowe zajęcia humanistyczne – „Homo Sum”
•    Zajęcia Teatralne / Kabaretowe
•    Kółko recytatorskie
•    Zajęcia z kreatywnego pisania
•    Klub czytelniczy
•    Klub dyskusyjny – „Tolerancja Asertywna”
•    Historia i geografia Polski – projekty interaktywne / internetowe
•    Prezentacje tematyczne dla całej SP HKO


Ponadto oferujemy:
•    Współpracę z wyższymi uczelniami Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską i instytucjami edukacyjnymi 
•    Program edukacyjny realizowany w szkole poprzez atrakcyjne warsztaty, prezentacje, projekty, realizację ścieżek edukacyjnych
•    Konsultacje indywidualne dla wszystkich uczniów
•    Ciekawą ofertę zajęć sportowych, sekcja sportowa i pływacka
•    Wszystkie dzieci są objęte stałą opieką pedagoga i psychologa szkolnego
•    Stymulujemy rozwój społeczny dzieci, organizujemy warsztaty psychologiczne dla całej klasy oraz konsultacje indywidualne,
•     Terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze dla dzieci wymagających dodatkowych zajęć
•    Prowadzimy zajęcia doradztwa zawodowego
•    Organizujemy warsztaty technik uczenia się
•    Prowadzimy projekty między przedmiotowe
•    Uczymy dzieci pracy w zespole, dokonywania prezentacji
•    Wszechstronnie przygotowujemy uczniów do egzaminów kończących szkołę podstawową
•    Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych ( odyseja umysłu, zumba, tenis , karate, piłka nożna)
•    Placówka czynna 12 miesięcy, oferuje opiekę i zajęcia w świetlicy również w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacji letnich dla wszystkich uczniów
•    Szkoła posiada własny monitoring- bezpieczeństwo to jeden z  naszych głównych  priorytetów!!!
•     Biblioteka polska, angielska i multimedialna
•    Nasi uczniowie są objęci opieką Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku
•    Udział w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, krajowym i międzynarodowym ;