Happy Kids

Szkoła - Oferta - Procedura rekrutacyjna

Procedura rekrutacyjna

Arkusz procedury rekrutacyjnej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Nowy Świat o uprawnieniach szkoły publicznej

 

 1. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się w drodze procedury rekrutacyjnej.
 2. Procedura rekrutacyjna obejmuje kolejno:
  a) rozmowę wstępną Rodziców lub Opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami, z dyrektorem szkoły;
  b) złożenie przez Rodziców wniosku o przyjęcie ucznia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Happy Kids Osowa w siedzibie Szkoły lub przekazanie jej osobiście Dyrektorowi Szkoły Podstawowej;
  c) dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów:
  - arkusza gotowości szkolnej / świadectwa szkolnego z roku poprzedniego
  - informacji o dziecku przygotowanej przez rodziców
  - opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeżeli została wydana).
 3. Terminy procesu rekrutacji: rekrutacja trwa cały rok za wyjątkiem weekendów, świąt państwowych i kościelnych
 4. Podjęcie przez Dyrektora Szkoły pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet uczniów Szkoły.
 5. Zakończenie procesu rekrutacyjnego. 
 6. Rodzice zawierają umowę cywilno-prawną z organem prowadzącym Szkołę dotyczącą nauki ich dziecka, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron;
 7. Rodzice zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Szkoły pisemne oświadczenie o znajomości Statutu i koncepcji Szkoły i zobowiązanie do przestrzegania postanowień tego dokumentu ( dostępne są w siedzibie szkoły).
 8. W przypadku przyjmowania dziecka w trakcie roku szkolnego, procedura kwalifikacyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie jest modyfikowana stosownie do potrzeb. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Formularz zgłoszeniowy

PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH:

*
*
*
*
*
*
*
*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka , w tym danych o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t.) a w szczególności danych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, przez upoważnionych pracowników Happy Kids Osowa s.c., w celu załatwienia sprawy określonej w nagłówku formularza.

 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, że:

 • administratorem danych będzie Happy Kids Osowa s.c., ul. Oriona 1, 80-299 Gdańsk, NIP 5842701881;
 • przekazane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celu załatwienia wyżej wskazanej sprawy;
 • przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do załatwienia sprawy;
 • przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.