Happy Kids

Szkoła - Wokół szkoły - Konkursy - Konkurs Matematyczno_Logiczny

Konkurs Matematyczno_Logiczny

Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Logiczny KML 2023

 

REGULAMIN

Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Logiczny 2023 dla klas V-VIII

 

REGULAMIN

 

Postanowienia ogólne

1. W regulaminie ujęte są zasady oraz sposób przeprowadzenia konkursu
matematyczno-logicznego dla klas V-VI oraz VII-VIII organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nowy Świat w Gdańsku Osowie.

2. Konkurs matematyczny przygotowany jest przez nauczyciela matematyki z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowy Świat.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej matematyką oraz łamigłówką Sudoku, a co za tym idzie, rozwijanie zainteresowań uczniów i pogłębianie ich motywacji do nauki matematyki i trenowanie logicznego myślenia. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu podstawy programowej w szkole podstawowej.

Udział w konkursie

Udział w konkursie mogę wziąć uczniowie klas: V-VIII szkoły podstawowej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: dla klas V-VI oraz dla klas VII-VIII.

Miejsce konkursu klasy V-VIII

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach w dwóch oddzielnych kategoriach: dla klas V-VI oraz dla klas VII-VII.

Etap I (szkolny) - 10 stycznia 2023, czas trwania: 60 minut

Każda szkoła uczestnicząca w konkursie przeprowadza ten etap we własnym zakresie na podstawie materiałów przesłanych pocztą elektroniczną, łącznie ze sprawdzeniem prac wg otrzymanego klucza. Uczestnicy, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskają minimum 70% wszystkich punktów do zdobycia, zakwalifikują się do etapu powiatowego. Oryginały prac tych uczniów  wraz z protokołem szkoła przesyła do organizatora konkursu do 13 stycznia 2023r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Etap II (powiatowy) - 21 lutego 2023, czas trwania: 70 minut

Każda szkoła, której uczestnicy zakwalifikowali się do tego etapu, przeprowadza go we własnym zakresie na podstawie materiałów wysłanych pocztą elektroniczną, a następnie przesyła niesprawdzone prace wraz z protokołem do organizatora konkursu do 24 lutego 2023r. (decyduje data stempla pocztowego).

Etap III (wojewódzki) – 12 kwietnia 2023, czas trwania: 80 minut

Trzeci etap konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora - ul. Nowy Świat 7a, Gdańsk.

10 uczniów z najlepszymi wynikami z etapu powiatowego, z każdej kategorii, zostanie zaproszonych do uczestnictwa w ostatnim etapie konkursu, który odbędzie się w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowy Świat.

Osoby zakwalifikowane do tego etapu zostaną o tym poinformowane do dnia 10 marca 2023.

Tytuł laureata konkursu (I, II, III miejsce) uzyskają uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów w ostatnim jego etapie. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przyznane będą miejsca ex aequo.

Ostateczne wyniki konkursu wraz z dyplomami i nagrodami zostaną przesłane do szkół laureatów do 19 maja 2023.

Materiały konkursowe

Organizator konkursu przesyła materiały na adresy mailowe podane przez szkoły zgłoszone do konkursu. Organizator postara się je dostarczyć na dzień przed terminem konkursu.

Forma konkursu

Wszystkie etapy konkursu składają się z zadań zamkniętych i otwartych oraz łamigłówki Sudoku, której trudność wzrasta wraz z kolejnym etapem konkursu. W zadaniach zamkniętych należy wskazać jedną poprawną odpowiedź, a w zadaniach otwartych – przedstawić kompletne rozwiązanie. Przy ocenianiu Sudoku pod uwagę będzie brane poprawne wypełnienie wskazanej kolumny lub wiersza diagramu. Zadania dla każdej kategorii zostaną dostosowane do zakresu materiału zamieszczonego w dalszej części regulaminu konkursu.

 

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie organizatora i przesłać ją na adres:

Nowy Świat

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

ul. Nowy Świat 7a

80-299 Gdańsk-Osowa,  

z dopiskiem KONKURS MATEMATYCZNO-LOGICZNY

 

lub mailem:

sekretariat@happykidsosowa.pl

w temacie maila prosimy podać nazwę konkursu

 

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do dnia 4 stycznia 2023 r.

 

Warunki konkursu

 

 1. Do konkursu może przystąpić szkoła zgłaszająca minimum 3 uczniów.
 2. Uczniów do konkursu może zgłosić dyrektor szkoły i/lub nauczyciel matematyki (uczący w tej właśnie szkole).
 3. Materiały potrzebne do przeprowadzenia pierwszego oraz drugiego etapu konkursu zostaną przesłane przez organizatora odpowiednio do 9 stycznia 2023 oraz do 20 lutego 2023. Wszystkie materiały zostaną wysłane drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu mailowego do wysyłki.
 4. Szkolny organizator konkursu (dyrektor, nauczyciel matematyki) jest zobowiązany do przesłania prac uczniów we wskazanych w regulaminie terminach i protokołu z przeprowadzenia konkursu.
 5. Za przebieg konkursu odpowiedzialni są szkolni organizatorzy konkursu (dyrektor szkoły i/lub nauczyciel matematyki).
 6. Każda praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub/i formę sposobu przeprowadzenia konkursu spowodowaną np. sytuacją pandemiczną. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż na tydzień przed przeprowadzeniem danego etapu konkursu.

 

Ocenianie i nagrody

 

 1. Za przygotowanie i sprawdzenie testów konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursu powołana przez dyrektora szkoły: Nowy Świat. W skład komisji wchodzą nauczyciele: matematyki (przewodniczący komisji) oraz chemii Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowy Świat.
 2. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komisji Konkursu.
 3. Za zajęcie miejsca od 1-3 laureaci otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe i/lub książkowe oraz zaświadczenia.
 4. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki konkursu do 19 maja 2023 roku i przesłać je laureatom pocztą na adres szkoły.
 5. Dyplomy za udział w konkursie zostaną wysłane pocztą.
 6. W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na: sekretariat@happykidsosowa.pl

 

Zakres materiału:

 

Klasy V-VI

Sudoku oraz cała podstawa programowa z matematyki dla klas IV-VI:

 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
 2. Działania na liczbach naturalnych
 3. Liczby całkowite.
 4. Ułamki zwykłe i dziesiętne
 5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 6. Elementy algebry.
 7. Proste i odcinki.
 8. Kąty.
 9. Wielokąty, koła i okręgi.
 10. Bryły.
 11. Obliczenia w geometrii.
 12. Obliczenia praktyczne.
 13. Elementy statystyki opisowej.
 14. Zadania tekstowe.

 

Wymagania szczegółowe: DZIENNIK USTAW 2017 R. POZ. 356
 

Klasa VII-VIII

Sudoku oraz cała podstawa programowa z matematyki dla klas IV-VI (podana wcześniej) oraz dla klas VII-VIII:

 1. Potęgi o podstawach wymiernych
 2. Pierwiastki.
 3. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.
 4. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich.
 5. Obliczenia procentowe.
 6. Równania z jedną niewiadomą.
 7. Proporcjonalność prosta.
 8. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie.
 9. Wielokąty.
 10. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.
 11. Geometria przestrzenna.
 12. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.
 13. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.
 14. Długość okręgu i pole koła.
 15. Symetrie.
 16. Zaawansowane metody zliczania.
 17. Rachunek prawdopodobieństwa.

 

Wymagania szczegółowe: DZIENNIK USTAW 2017 R. POZ. 356

 

 

Do pobrania