Happy Kids

Program

Program

NASZE PRZEDSZKOLE JEST PRZYJAZNE DZIECIOM,STWARZA IM
WARUNKI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI

 

Stosuje zindywidualizowane działania wychowawcze i dydaktyczne, wynikające z potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie są przygotowani do podjęcia nauki w szkole, do odnoszenia sukcesów na miarę swych możliwości.


DZIAŁANIA PEDAGOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU SPRAWIAJĄ, ŻE DZIECI:
 

 • czują się bezpiecznie, uczą się bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach,
 • samodzielnie wykonują czynności związane z samoobsługą, troszczą się o swoje otoczenie,
 • poznają świat przyrody, uczą się ją szanować, są wdrażane do zdrowego stylu życia,
 • uczestniczą w zabawach, które pozwalają im zaspokoić potrzeby ruchu oraz badania i doświadczania rzeczywistości,
 • uczą się zgodnego współdziałania i wykonywania przydzielonych ról i zadań,
 • aktywnie poznają najbliższe środowisko, przeżywają radość z odkrywania ciekawych zjawisk i sytuacji, są ciekawe świata,
 • wypowiadają się i wyrażają swoje emocje poprzez muzykę, formy teatralne i sztuki plastyczne,
 • uczą się koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
 • żywo reagują na losy bohaterów literatury dziecięcej, analizują i oceniają ich zachowania, ustalają i wdrażąją reguły postępowania w społeczności dziecięcej, podejmują próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • cieszą się z własnych osiągnięć i odczuwają satysfakcję z samodzielnie wykonanych zadań.

PRZEDSZKOLE W TROSCE O JEDNOLITE ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE WSPÓŁPRACUJE Z RODZICAMI W REALIZACJI PRZYJĘTYCH KIERUNKÓW PRACY Z DZIEĆMI, A TAKŻE UZGADNIA SPOSOBY WSPOMAGANIA I KORYGOWANIA ICH ROZWOJU.


Rodzice są partnerami w procesie wychowania dzieci oraz współgospodarzami w kreowaniu przedszkolnej rzeczywistości. Nasza kadra pedagogiczna jest otwarta na potrzeby dzieci, zaangażowana w tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju każdego wychowanka. Nauczyciele ciągle doskonalą swe umiejętności zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, poszukują nowych, ciekawych rozwiązań dydaktycznych.


Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz dzieci.


PRZEDSZKOLE W REALIZACJI KONCEPCJI PRACY OFERUJE:
 

różnorodne metody uczenia się, które inspirują dzieci do podejmowania twórczej aktywności, a w szczególności:

 

 • dramę,
 • metodę projektu,
 • metodę rozwijania pojęć matematycznych E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • burzę mózgów,
 • gry dydaktyczne,
 • pantomima,
 • promyczkowe uszeregowanie,
 • kula śniegowa,

W PRZEDSZKOLU PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Treści programowe, metody i techniki pracy wykorzystują naturalną ciekawość dziecka. Tematyka i materiały dydaktyczne związane są z otaczająca dzieci rzeczywistością. Założeniem naszej koncepcji nauczania jest wielopłaszczyznowość, co pozwala dziecku na aktywne uczenie się języka, z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Wiek przedszkolny to optymalny czas do bezstresowego, naturalnego i zabawowego przyswajania języka.

 

Dzieci przyswajają język naturalnie, jest to proces zbliżony do przyswajania języka ojczystego. Nauka języka w tym okresie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka. W celu najefektywniejszego wspierania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego u dzieci, stosowane przez nas metody nauczania są w pełni dostosowane do form aktywności typowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.


WPROWADZANE TREŚCI SĄ ŚCIŚLE SKORELOWANE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Najczęściej stosowane metody i techniki pracy z dziećmi, które odpowiadają indywidualnym potrzebom dzieci:

 

 • piosenki,
 • gry i zabawy językowe,
 • opowiadanie historyjek lub czytanie bajek
 • drama i pantomima,
 • zabawy ruchowe ćwiczenia relaksacyjne,
 • zabawy plastyczne,
 • elementy muzyczne, ułatwiają dzieciom zapamiętywanie słów i zwrotów, uspakajają, wprowadzają relaksującą atmosferę, rozwijają też wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka.

PRZEDSZKOLE
POSIADA:


 

 • atrakcyjną i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,
 • sprzęt sportowo- rekreacyjny, konstrukcyjny, plastyczny, który pozwala na zaspokajanie dziecięcej ciekawości, rozwijanie zainteresowań i zdolności,
 • odpowiednio urządzone i wyposażone, bezpieczne i estetyczne oraz przyjazne dziecku pomieszczenia przedszkolne,
 • sprzęt sportowo-rekreacyjny na terenie budynku i terenie przedszkolnym oraz basen.

DOSKONAŁA BAZA UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ DZIECI ORAZ OCZEKIWAŃ RODZICÓW.


Systematycznie organizowane wycieczki i warsztaty zajęciowe wzbogacają ofertę dydaktyczną naszej placówki.
Wszystkie dzieci są objęte profilaktyczną opieką psychologa i logopedy, którzy prowadzą indywidualną specjalistyczną terapię.
Nasze przedszkole posiada własną kuchnię. Nasz personel przygotowuje urozmaicone posiłki z zachowaniem zasad dietetyki i zdrowego żywienia dzieci.

Gdańsk, sierpień 2010 r.